I. Informacje podstawowe oraz warunki korzystania z serwisu

§ 1 Informacje podstawowe

(1) Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów umów pomiędzy Entrex e.K. - zwanym dalej: administrator - oraz użytkownikiem - zwanym dalej: użytkownik, zawartych na stronie internetowej lub w aplikacjach mobilnych administratora. Warunkiem zawarcia umowy jest rejestracja profilu użytkownika oraz korzystanie z usług na stronie internetowej lub w aplikacjach mobilnych administratora. Osobne warunki użytkownika nie mają mocy prawnej, jeżeli nie zostało to wcześniej uzgodnione pomiędzy użytkownikiem a administratorem.

(2) Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która nie posiada zdolności do czynności prawnych oraz nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna bądź posiadająca osobowość prawną spółek osobowych w ramach swojej działaności gospodarczej lub zawodowej.

§ 2 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest udostępnienie serwisu randkowego przez administratora w postaci stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, umożliwiających użytkownikom poznawanie nowych ludzi oraz utrzymywanie z nimi kontaktu. Podstawowy dostęp do serwisu jest bezpłatny dla użytkownika. Ponadto administrator oferuje dodatkowe odpłatne usługi premium. Opis oraz szczegóły oferowanych usług znajdują się w porównaniu funkcji oraz w informacjach uzupełniających na stronie internetowej administratora.

§ 3 Rejestracja profilu użytkownika

(1) Aby dołączyć do bazy danych serwisu i móc korzystać z oferowanych przez administratora usług niezbędna jest rejestracja profilu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami. W ramach rejestracji utworzone zostanie konto użytkownika pod wybraną przez niego nazwą użytkownika oraz hasłem. Użytkownik zobowiązuje się do podania w swoim profilu danych zgodnych z prawdą. Niezbywalnym warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku życia. Zabroniona jest rejestracja więcej niż jednego profilu jednocześnie.
Na życzenie użytkownika wszelkie przekazane administratorowi przez użytkownika dane zostaną przez administratora usunięte. Użytkownik ma również możliwość samemu usunięcia profilu na stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych klikając na: „Moje ustawienia” – „Moje Konto” – „Usuń profil”.

(2) Po wysłaniu formularza rejestracyjnego użytkownik otrzyma e-maila na podany adres e-mail z linkiem oraz kodem aktywującym, aby móc zakończyć rejestrację profilu. Dane dostępu (login) w celu korzystania z serwisu są poufne i zabrania się podawania ich osobom trzecim. Profil użytkownika nie może zostać przeniesiony na drugą osobę. Roszczenia prawne dotyczące rejestracji oraz korzystania z serwisu są wykluczone.

(3) Użytkownik zobowiązuje się do wklejenia na swój profil zdjęcia profilowego, na którym będzie on wyraźnie widoczny. Użytkownik może sam wkleić zdjęcie na profil lub przesłać je administratorowi e-mailem lub drogą pocztową. Aktywacja profilu nastąpi po wstawieniu zdjęcia oraz ostatecznym zaakceptowaniu go przez administratora.

(4) Administrator zastrzega sobie prawo nakazu wylegitymowania się użytkownika w celu przeprowadzenia kontroli autentyczności profilu założonego przez użytkownika. Na kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość widoczne muszą być zdjęcie i data urodzenia. Reszta danych powinna być zamazana, o czym użytkownik zostanie przez administratora poinformowany w razie nakazu wylegitymowania się.

§ 4 Warunki korzystania z serwisu, prawa i obowiązki użytkownika

(1) Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opublikowane przez niego treści w serwisie. Nie mogą one naruszać praw osób trzecich. Użytkownik zapewnia, że opublikowane przez niego treści nie naruszają praw autorskich, praw znaków towarowych, praw osobistych oraz innych. Zabronionym jest wklejanie zdjęć bez posiadania na nie praw autorskich lub praw użytkowania. W przypadku wklejenia zdjęcia, na którym widnieją osoby trzecie, użytkownik zobowiązany jest do pozyskania zgody na publikację przez dane osoby trzecie. Użytkownik zwalnia administratora od odpowiedzialności w kwestii roszczeń odszkodowawczych w przypadku publikowania osób trzecich. Dotyczy to również wszelkich kosztów związanych z obroną prawną administratora włącznie z kosztami adwokackimi i sądowymi.

(2) Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania treści na stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych administratora naruszających obowiązujące prawo bądź dobre obyczaje. W szczególności zabrania się stosowania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, rasistowskich, grożących, molestujących, dokuczających, zniesławiających, pornograficznych lub innych treści o kontekście seksualnym bądź zwiazanych z radykalnymi poglądami politycznymi.

(3) Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w swoim profilu danych kontaktowych, takich jak numery telefonu lub faxu, adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe, numery komunikatorów, linki do innych profili bądź do innych stron internetowych itd.. W przypadku niestosowania się przez użytkownika do w.w. ustaleń admnistrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia profilu użytkownika z serwisu bez podania przyczyny.

(4) Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu w celach gospodarczych. Zamieszczanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści komercyjnych na stronie internetowej jak i w aplikacjach mobilnych administratora jest zabronione. Również zabronionym jest korzystanie z tzw. botów, czyli całkowitego bądź częsciowo zautomatyzowanego użytkowania portalu.

(5) Użytkownik zobowiązuje się do niewerbowania na stronie internetowej jak i w aplikacjach mobilnych administratora platform należących do konkurencji. W szczególności zabronionym jest umieszczanie na serwisie administratora linków lub wskazówek do stron konkurentów. W razie naruszenia tego przepisu użytkownik będzie pociągniety do poniesienia kosztów odszkodowania.

(6) Zabronionym jest wysyłanie e-maili masowych, łańcuszków itd.. Użytkownik zobowiązuje się do wysyłania wiadomości do innych użytkowników tylko i wyłącznie w celach komunikacji osobistej i prywatnej. Zabronionym jest również podawanie w pierwszych wysyłanych wiadomościach numerów telefonu, faxu, adresów e-mail, nazwisk, adresów pocztowych, numerów komunikatorów, linków lub wskazówek do innych stron internetowych itd..

(7) Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania danych innych użytkowników osobom trzecim bez wcześniejszej zgody danych użytkowników.

(8) W razie naruszenia przez użytkownika regulaminu oraz warunków uczestnictwa i korzystania z serwisu administrator zastrzega sobie w szczególności prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez użytkownika bez podania przyczyny. W razie poważnych naruszeń regulaminu bądź ich powtarzania się administrator ma prawo do wykluczenia użytkownika z serwisu. Przepadną wtedy bezzwrotnie wszelkie usługi premium oraz poniesione w związku z tym koszta. W przypadku tymczasowego wykluczenia z serwisu usługa premium nie zostanie przedłużona o okres blokady. Również inne usługi przepadną wtedy bezpowrotnie.

§ 5 Zawarcie umowy o usługach premium

(1) Płatna oferta usług premium na serwisie administatora nie zobowiązuje bezpośrednio do zawarcia umowy. Jest ona jedynie podstawą do złożenia zamówienia przez użytkownika.

(2) Użytkownik ma możliwość zamówienia usług premium na stronie internetowej w obszarze klienta używając do tego formularza zamówień. Aby złożyć zamówienie należy kliknąć na górną zakładkę "Zostań premium", a następnie wybrać okres trwania oraz rodzaj zapłaty (przy pobraniu bankowym użytkownik musi podać swój numer konta). Po wypełnieniu formularza wyświetli się strona z widokiem danych zamówienia w celu sprawdzenia wpisanych danych bądź przerwania procesu zamówienia. Klikając na „kup teraz" użytkownik składa administratorowi wiążącą ofertę kupna.

W aplikacjach mobilnych proces zamówienia usług premium odbywa się w zależności od systemu operacyjnego urządzenia (Android lub iOS) w Playstore (Android) lub w iTunes (iOS). Po kliknięciu w aplikacji na premium oraz wybraniu jednego z pakietów i wyrażeniu chęci zakupu, użytkownik zostanie skierowany do Playstore (Android) lub do iTunes (iOS) w celu dokonania płatności. W podobny sposób odbywa się zakup tzw. Coins w aplikacjach mobilnych. Klikając w nawigacji na „Coins” użytkownik zostaje przekierowany do strony, na której będzie mógł dokupić Coins. Wybierając jeden z pakietów w punkcie „dokup Coins” użytkownik potwierdza chęć zakupu i zostaje przekierowany do dokonania płatności do Playstore (Android) lub do iTunes (iOS).

(3) Przyjęcie oferty (czyli zawarcie umowy) następuje przy potwierdzeniu zamówienia drogą elektroniczną (e-mailem) lub też poprzez aktywowanie wykupionych usług premium na stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych administratora. Jeżeli użytkownik w ciągu 5 dni od przyjęcia oferty nie otrzyma potwierdzenia zamówienia lub wykupione usługi premium nie zostaną aktywowane, nie jest on dłużej zobowiązany umową. Ewentualne koszty poniesione w związku z tym zostaną użytkownikowi zwrócone.

(4) Wysłanie przez użytkownika zapytania w związku z kupnem płatnych usług premium na stronie internetowej są niewiążące. Użytkownik otrzyma wtedy od administratora wiążącą ofertę, przesłaną e-mailem, którą może przyjąć w ciągu 14 dni roboczych.

(5) Realizacja zamówienia na stronie internetowej i tym samym przesłanie administratorowi wszelkich z tym związnych danych, odbywa się drogą elektroniczną, w dużej mierze w procesie zautomatyzowanym. Użytkownik zapewnienia zgodność podanego adresu e-mail oraz tego, iz odbiór naszych e-maili nie będzie zakłócony, np. przez filtry spamu.

§ 6 Spełnienie świadczenia usług, prawo zatrzymania

(1) Spełnienie świadczenia usług premium (aktywacja usług) na stronie internetowej przy rodzaju zapłaty za pobraniem bankowym oraz w PayPalu następuje od razu po zamówieniu. Przy innych rodzajach zapłaty usługa premium aktywowana zostanie w ciągu 4 dni roboczych od wpływu opłaty u administratora.
Aktywując usługę premium użytkownik otrzyma dostęp do pełnej gamy usług i funkcji, szczegółowo opisanych w porównaniu funkcji.

(2) Spełnienie świadczenia usług premium w aplikacjach mobilnych następuje przy wykupieniu jednego z dostepnych pakietów bezpośrednio w Playstore (Android) lub w iTunes (iOS). Dalsze informacje na ten temat znajdują się w w Playstore (Android) i w iTunes (iOS).

(3) Użytkownik może powołać się na prawo zatrzymania, gdy roszczenia tyczyć się będą tej samej umowy.

§ 7 Okres trwania umowy, wypowiedzenie

(1) Umowa dotyczące usług premium pomiędzy administratorem oraz użytkownikiem zawierana jest na określony czas trwania.
Wybierając rodzaj zapłaty za pobraniem bankowym lub PayPal umowa przedłuża się automatycznie (bez ponownego powiadomienia) o w umowie określony czas, pod warunkiem, że żadna ze stron nie wypowie umowy pisemnie (np. e-mailem) w terminie 7 dni roboczych przed kolejnym przedłużeniem lub online na stronie internetowej w obszarze klienta w zakładce: „Moje ustawienia“ - „Opracuj konto“ - „Zakończ premium “).
Wybierając pozostałe rodzaje zapłaty umowa kończy się wraz z jej upływem bez automatycznego przedłużania.

(2) Wybierając rodzaj zapłaty PayPal umowa o usługi premium wygasa wraz z prawomocnym wypowiedzeniem polecenia pobrania w PayPalu.

(3) Usługi premium zakupione w Playstore (Android) lub w iTunes (iOS) wypowiedzieć można tylko w Playstore (Android) lub w iTunes (iOS).

(4) Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu w trybie natychmiastowym pozostaje nietknięte. W szczególności administrator ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w przypadku cieżkich bądź powtarzających się wykroczeń i naruszeń regulaminu (§ 4 regulaminu) przez użytownika. W ramach wypowiedzenia natychmiastowego użytkownik zobowiązany jest do poniesienia kosztów odszkodowania na rzecz administratora.

(5) W przypadku wykupu użytkownictwa premium za pobraniem bankowym w obszarze klienta wyświetlona będzie data przedłużenia umowy oraz przewidywalna data kolejnego pobrania z konta.

§ 8 Prawa autorskie

Teksty, zdjęcia oraz grafiki utworzone przez administratora objęte są prawami autorskimi. Zabronionym jest używanie, reprodukcja lub zmiana całej bądź poszczególnych części treści.

§ 9 Obowiązujące prawo, miejsce spełnienia świadczenia usług, jurysdykcja

(1) W umowie obowiązuje prawo niemieckie. Jeżeli konsument przebywa w państwie, którego prawo jest dla niego korzystniejsze, obowiązuje go wtedy prawo państwa pobytu stałego (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) Miejsce spełnienia świadczenia usług dotyczących obowiązującej umowy z administratorem oraz jurysdykcji są siedzibą administratora, pod warunkiem, że użytkownik nie jest konsumenten, a handlowcem, osobą prawną. To samo tyczy się faktu nieposiadania przez użytkownika ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub w krajach Unii Europejskiej bądź też faktu, że jego miejsce zamieszkania lub pobytu w trakcie wniesiena kary nie są znane. Upoważnienie skontaktowania sie z sądem w innym miejscu jurysdykcji pozostaje nadal możliwe.

(3) Postanowienia prawne prawa kupna i sprzedaży Narodów Zjednoczonych nie znajdują tutaj żadnego zastosowania.II. Informacje dla użytkownika

1. Tożsamość administratora

Entrex e.K.
Am Wassermann 29
50829 Kolonia
Niemcy
Telefon: 0049 221 97 99 98 52
E-Mail: support@fotoflirt.pl

Alternatywne zakończenie sporów prawnych:
Komisja Europejska udostępniła platformę do polubownych, pozasądowych zakończeń sporów prawnych pod linkiem: http://ec.europa.eu/odr.

Administrator zwraca uwagę, że nie jest on ani zobowiązany ani gotowy do uczestnictwa w w.w. zakończeniu sporów prawnych.

2. Informacje dotyczące zawarcia umowy

Techniczna część zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwość poprawek następują według § 5 (część I) Informacji podstawowych oraz warunków korzystania z serwisu administratora.

3. Opis usług

Opis usług znajduje się w porównaniu funkcji oraz w informacjach uzupełniających na stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych adminstratora.

4. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

(Konsument to każda osoba fizyczna, zawierająca czynność prawną, nie w celach działaności gospodarczej lub zawodowej.)

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy, konieczne jest pisemne przesłanie administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. drogą pocztową: Entrex e.K. Am Wassermann 29, 50829 Kolonia Niemcy, faxem: 0049 221 97 99 98 19 bądź e-mailem: support@fotoflirt.pl). Użytkownik może w tym celu użyć wzoru formularza dot. odstąpienia od umowy (http://www.fotoflirt.pl/formularz_odstapienia.pdf).

Aby odstąpienie od umowy było prawomocne, wystarczy przesłać nam w.w. treść przed upływem określonego okresu.

Następstwo odstąpienia od umowy

Jeżeli użytkownik odstąpi od umowy, administrator zobowiązany będzie do zwrotu kosztów, włącznie z kosztami dostawy usług (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, skutkujących z wyboru innego rodzaju dostawy, niż tych ustalonych przez administratora). Aby zwrócić koszty administrator wybierze ten sam rodzaj zapłaty, jaki wybrany został przez użytkownika przy transakcji pierwotnej. Do zwrotu kosztów nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty.

W razie rozpoczęcia usługi w trakcie okresu na odstąpienie od umowy, użytkownik zobowiązany jest do poniesienia częściowych kosztów za czas trwania umowy do momentu prawomocnego odstąpienia od umowy. Koszt częściowy naliczany jest proporcjonalnie do całego kosztu zawartej umowy.

Powód wykluczenia bądź wygaśnięcia możliwości odstąpienia od umowy
Prawo do ostąpienia od umowy dotyczącej świadczenia usług wygasa, jeśli usługodawca wykonał usługę w stopniu całkowitym a rozpoczęcie usługi nastąpiło po potwierdzenu przez użytkownika przyjęcia do wiadomości pouczenia o możliwości odstąpienia od umowy.

Przy usługach zakupionych w aplikacji obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy uregulowane w Itunes bądź w Playstore.

5. Ceny i rodzaje płatności

5.1. Opłaty za usługi premium na stronie internetowej widoczne są w cenniku. Należności to ceny całkowite, zawierające podatek.

W aplikacjach mobilnych ceny za usługi premium widnieją w punkcie „Premium“ oraz w punkcie „Coins“.

5.2. W trakcie zamawiania usług użytkownik będzie miał do wyboru różne rodzaje płatności. Należności należy uiścić od razu.

6. Okres trwania umowy, wypowiedzenie

Informacje dotyczące okresu trwania umowy oraz warunków wypowiedzenia znajdują się w § 7 „Okres trwania umowy, wypowiedzenie” w Informacjach podstawowych oraz warunkach korzystania z serwisu (część I) oraz w poszczególnych opisach usług.

7. Język umowy, zapis tekstu umowy

7.1. Językiem umowy jest język polski.

7.2. Całkowity tekst umowy nie jest zapisywany przez administratora. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego bądź formularza zamówienia na stronie internetowej użytkownik ma możliwość zapisania danych umowy za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce internetowej bądź elektronicznie. Po zakończeniu procesu rejestracji bądź zamówienia dane dotyczące umowy wraz z regulaminem serwisu zostaną przesłane użytkownikowi e-mailem. Przy rejestracji lub wysłaniu zamówienia w aplikacjach mobilnych użytkownik otrzyma e-maila z w.w. danymi z Playstore (Android) lub z iTunes (iOS).

7.3. W razie zapytań użytkownik otrzyma od administratora wiążącą ofertę dotyczącą usług premium na podany adres e-mail. Dane oferty użytkownik będzie mógł wydrukować bądź zapisać elektronicznie.


Kolonia, dn. 07.11.2017 (wolne tłumaczenie z języka niemieckiego, moc prawną ma tylko wersja niemiecka)

 

 

Zamknij okno